У зв'язку з карантинними обмеженнями з 15 жовтня по 15 листопада заняття в ХМТ будуть проводитися в дистанційному режимі. Для цього заходьте на курси і виконуйте всі завдання викладачів згідно розкладу..

Available courses

У процесі своєї виробничої діяльності людина створює і використовує безліч різних конструкцій. До них відносяться всілякі машини і механізми, прилади, будівельні споруди  і  т.д.  Усі вони  в  процесі проектування розраховуються так, щоб при дії заданих навантажень забезпечувалася їхміцність, жорсткість і стійкість.Опір матеріалів - це наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів машин і споруд.


Мета викладання дисципліни: Формування теоретичних знань з основ теоретичної механіки та їх зв’язку з   практикою,  придбання практичних навичок виконувати аналітичні, розрахункові  та  конструкторські   функції при розрахунку та обчислення деталей машин та механізмів загального призначеня. Мета викладання дисципліни: Формування теоретичних знань з основ технічної механіки та їх зв’язку з реальною технічною практикою, вивчення методики розрахунку та конструювання типових деталей та вузлів машин і механізмів на основі їх функціональної класифікації.


Мета дисципліни: формування професійних знань і вмінь з технічного обслуговування, ремонту та монтажу технологічного устаткування й застосування їх у практичній діяльності фахівця. Передбачається вивчення основ технічного обслуговування та технології ремонту технологічного устаткування, проектування технологічних процесів ремонту та монтажу основних видів технологічного устаткування

І сем. - 108 годин, диф.залік;  ІІ сем. - 108 годин, екзамен


Мета навчальної дисципліни : формування екологічної культури студентів, навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної цінності. Структура навчальної дисципліни - 3 семестр - 61 година (59 годин - лекції, 2 години - семінарське заняття) 

 Мета дисципліни -  дати майбутнім фахівцям знання основних  положень  з проектування операційних технологічних процесів для верстатів з ЧПК, підготовки виробництва для верстатів з ЧПК, програмування технологічних процесів для автоматизованого обладнання .

Кількість годин: І сем. - 70, диф.залік, ІІ сем. - 46, екзамен


Мета навчальної дисципліни: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Курс викладається в розмірі 28 аудиторних годин (24 години лекцій, 4 години семінарські заняття), наприкінці курсу - ОКР і диференційований залік
Курс біології  містить 54 години лекцій, 6 годин практичних робіт, 8 годин лабораторних робіт. Завершується курс диференційним заліком.

Курс біології  містить 54 години лекцій, 6 годин практичних робіт, 8 годин лабораторних робіт. Завершується курс диференційним заліком.

Дисципліна викладається в розмірі 36 аудиторних годин (26 годин лекцій, 10 годин лабораторних робіт) та 54 годин самостійної роботи студентів, наприкінці курсу - ОКР і диференційований залік.

Мета вивчення дисципліни - придбання студентами знань по експлуатаційним властивостям та якості палив, мастил та спеціальних рідин, а також з основ теорії та практики їх раціонального використання у автомобільному господарстві.Курс викладається в розмірі 70 аудиторних годин (58 годин лекцій, 12 годин практичних занять), наприкінці курсу _ захист курсової роботи та екзамен.

Курс викладається обсягом 55 аудиторних годин, наприкінці курсу - диференційований залік

Робоча программа, анотація

Робоча програма, анотація

Курс викладається в розмірі 35 аудиторних годин, наприкінці курсу - диференційований залік

Курс викладається в розмірі 36 аудиторних годин, наприкінці курсу - диференційований залік

Курс викладається в розмірі 56 аудиторних годин (44 годин лекцій, 4 години лабораторних робіт, 8 годин практичних занять), наприкінці курсу - ОКР і диференційований залік.
Мета викладання дисципліни: дати майбутнім фахівцям знання про різновиди методів обробки матеріалів та сучасне технологічне обладнання, технологію виготовлення деталей та складання машин, структуру машинобудівного підприємства
Курс викладається в розмірі 45 аудиторних годин (35 годин лекцій, 4 години лабораторних робіт, 6 годин практичних занять), наприкінці курсу - ОКР і диференційований залік

Мета викладання дисципліни: підготовка висококваліфікованого фахівця до професійної діяльності щодо організації експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації устаткування виробничих дільниць, цехів промислового підприємства; формування теоретичних знань і практичних навичок виконувати проектувальну, організаційну та технологічну виробничі функції щодо пристроїв для ремонту технологічного устаткування.


Мета вивчення дисципліни – отримання студентами міцних знань та умінь з основ організації та технології ремонту автомобілів і двигунів. 

Кількість годин: І сем. - 54 години, залік, ІІ сем. – 40 годин, екзамен


Аннотация курса из рабочей программі

          Мета дисципліни - дати студентам знання про майбутню спеціальність та поняття про основи  технології   машинобудування.

        Загальна кількість годин -100, І сем - 34, ІІ сем - 66


ТУ ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів - це загально-технічна дисципліна для студентів спеціальності ,,Прикладна механіка"/

Мета дисципліни -  вивчення студентами основ технології  машинобудування, технології виготовлення типових деталей машин,  технічного нормування трудових витрат, технології складання виробів, а також проектування дільниць механічних і складальних цехів.

Кількість годин: І сем. - 60, диф.залік, ІІ сем. - 62, екзаменМета викладання дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок, виконувати аналітичну, проектну, технологічну і технічну функції виробництва щодо складання та випробування двигунів внутрішнього згоряння. 
Кількість годин: І семестр - 80 годин, залік, ІІ семестр - 70 годин, диференційований залік


робоча прю анотація

Робоча програма

Загальна фізична підготовка